Knihovní řád      

                                                         I.

                                         Základní ustanovení   

Čl. 1 Právní zakotvení 

1.   V souladu se statutem Městské knihovny Rájec-Jestřebí, schváleným radou města ze dne 30.9.1998, a podle § 4 odst.

     7 zákona č. 257/2001 Sb. (Knihovní zákon) vydávám tento knihovní řád. 

2.      Podle § 4, odst. 5 knihovního zákona knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k veřejným  knihovnickým    a informačním službám a tím naplňuje článek 17 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Vybrané knihovnické a informační služby jsou poskytovány zdarma. 

3.   Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím, ústavního zákona č. 23/1991 Sb. 

4. Činnosti knihovny se kromě knihovního zákona dotýkají tyto právní předpisy:

a)      vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona

č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných

knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)  

b)      zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

zákonů 

 Čl. 2 Poslání a činnost knihovny

 

1.      Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 knihovního zákona a je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb vymezených v § 2,4 a 14 knihovního zákona.

2.      Poslání knihovny: Městská knihovna Rájec-Jestřebí je knihovnou veřejnou a spravuje pobočky v místních částech Holešín a Karolín. Jejím úkolem je zajistit všem občanům rovný přístup k informacím, poskytnout svým uživatelům absenčně a prezenčně půjčování knihovních jednotek a pomáhat zvyšovat všeobecné a odborné vzdělání občanů. Knihovna je kulturním a společenských centrem města.

 Čl. 3 Veřejné knihovnické a informační služby 

1.      Knihovna poskytuje svým uživatelům veřejné knihovnické a informační

služby tak, jak jsou uvedeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona.

Jsou to zejména:

a)      výpůjční služby

aa) půjčování v budově – prezenční půjčování

ab) půjčování mimo budovu – absenční půjčování

b) meziknihovní služby 

            ba) meziknihovní výpůjční a reprografické služby

bb) mezinárodní meziknihovní služby

c) reprografické a jiné kopírovací služby

d) informační služby

da) poradenská služba – informace o bázích a fondech knihovny

            db) bibliograficko-informační služby

            dc) lokačně-informační služba – zjišťování a informace o dostupnosti

                  fondů

            dd) přístup na internet

e) propagační služby

      ea) pořádání výstav a spoluúčast na výstavách jiných institucí

      eb) pořádání instruktáží o knihovně a jejím používání

      ec) www stránky knihovny

      ed) pořádání besed, přednášek a jiných akcí pro uživatele

2.      Základní služby poskytuje knihovna podle § 4, odst. 2 KZ bezplatně.

3.      Knihovna poskytuje tyto placené služby:

a)      registrace uživatelů

b)       přístup na internet

c)       kopírovací služby

d) meziknihovní služby

Tyto služby poskytuje knihovna v souladu s ustanovením § 4, odst. 2 až 4  knihovního zákona, za úhradu do výše skutečně vynaložených nákladů.

4.      Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto knihovního řádu. 

                                                           II. 

                          Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 Čl. 4 Registrace uživatele 

1.      Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplnění přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele a po zaplacení poplatku na příslušný rok.

2.      Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. V podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.

Osobní údaje jsou zpracovávány zaměstnanci knihovny manuálním nebo automatizovaným způsobem.

3. Knihovna vyžaduje k registraci následující údaje:

a)      základní identifikační údaje

aa) příjmení, jméno, trvalé bydliště, přechodné bydliště, datum narození, druh a číslo osobního dokladu, kterým byla ověřena totožnost uživatele a správnost uvedených identifikačních dokladů

ab) uživatel je povinen uvést tyto údaje a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce užívat služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním identifikačních údajů, může užívat pouze služeb poskytovaných anonymně a to jsou: prezenční půjčování knih, informační služby a reprografické či jiné kopírovací služby

ac) knihovna dbá z důvodů ochrany svých práv a povinností na to, aby nedošlo k několikanásobnému zápisu jednoho uživatele v databázi knihovny, proto příslušný pracovník podle osobních dokladů provádí kontrolu v databázi knihovny

b)      další kontaktní údaje uživatele

ba)akademické tituly, pracoviště/škola, další údaje ( telefon, fax apod.)

bb) děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu     zákonného zástupce

4. Knihovna dále vede o uživateli

a)      údaje využívané pro statistické účely (pokud je uživatel uvede) – druh studia, profesi apod.

b)      údaje služební:

ba) údaje o tzv. transakcích – registrace výpůjčky, její prolongace, odeslané upomínky, zámluvní služba pro studijní účely, poznámky k porušení knihovního řádu

c)      údaje účetní:

ca) údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou dle § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů

 Čl. 5 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny 

1.      Uživatelé knihovny jsou povinni řídit se tímto knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku. Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2.      Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven

práva používat služeb knihovny. Tímto není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle příslušných právních předpisů. 

3.   Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně pracovníkovi knihovny. 

Čl. 6 Pokyny pro užívání výpočetní techniky 

1.      Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

2.      Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3.      Uživatel může kopírovat z internetu na formátové diskety zakoupené  přímo v knihovně za příslušný poplatek stanovený ceníkem. Tento je přílohou knihovního řádu.

4.      Úpravy textů a tisk z vlastních disket jsou přípustné pouze v případě, pokud uživatel předloží disketu ke kontrole antivirovým programem. Kontrolu provádí pověřený knihovník. Editace a tisk souborů jsou prováděny za úhradu dle Ceníku služeb knihovny.

5.      Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoli způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

6.      Získané informace a data ( v jakékoli formě, na jakémkoli médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není dovoleno je jakýmkoliv

způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

7. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů).